Condiciones generales

 • Behoudens schriftelijk anders aan de klant bevestigd, zijn alle leveringen en verkopen onderworpen aan de hiernavolgende verkoopsvoorwaarden.
 • De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op de zetel van de Verkoper.

Verkoper: China Nature N.V. - 35, Huyslaan - B - 8790 Waregem (Belgium) KBO nr : 0446126754
Producten: Voedingssupplementen.
Leveringstermijn: In beginsel zal de levering pas plaatsvinden wanneer alle bestelde producten bij de Verkoper in voorraad zijn.

Niettemin spant de Verkoper zich in om de producten te leveren op de plaats uiterlijk binnen dertig dagen na de bestelling. De Verkoper zal de Koper informeren omtrent enige vertraging van de levering welke onafhankelijk is van de wil van de Verkoper. Indien de vertraging van de levering de periode van 30 dagen overschrijdt, kan de Koper de Overeenkomst ongedaan maken. In een dergelijk geval dient noch de Koper, noch de Verkoper de andere partij te vergoeden. De Koper dient de Verkoper per e-mail op de hoogte te brengen van de ontbinding van de Overeenkomst. Na ontvangst van de e-mail, zal de Verkoper het door de Koper reeds betaalde factuurbedrag aan de Koper terugbetalen.

 • Onze prijsaanbiedingen zijn geldig voor aanvaarding binnen de 30 dagen.
 • Opmerkingen aangaande door ons bevestigde bestellingen dienen per aangetekend schrijven worden medegedeeld binnen de 48 uur. Nadien worden hieromtrent geen klachten meer aanvaard en verbindt de klant er zich toe zijn bestelling zoals door ons bevestigd af te nemen.
 • Verzaking aan de overeenkomst : Binnen een termijn van 7 werkdagen na de ontvangst van het product heeft de Koper het recht om aan de Overeenkomst te verzaken. De Koper moet de Verkoper binnen voornoemde termijn per e-mail informeren van deze verzaking. De Koper zal binnen zeven dagen nadat hij de Verkoper heeft geïnformeerd omtrent deze verzaking het product terugzenden aan de Verkoper.
  In geval van verzaking aan de Overeenkomst moet de Koper op eigen kosten en op eigen risico het geleverde product terugzenden naar de Verkoper.
 • De producten moeten worden teruggezonden tezamen met de bijbehorende factuur. Daarnaast mogen de teruggezonden producten niet zijn uitgepakt, losgemaakt of gebruikt.
 • De Verkoper zal binnen de 15 dagen na ontvangst van het product, onderzoeken of is voldaan aan de voorwaarden, zoals opgesomd in artikel 7. Indiende teruggezonden producten niet voldoen aan deze voorwaarden, zal de Verkoper de Koper hieromtrent informeren en zal de Verkoper de teruggezonden producten niet aanvaarden. De Koper kan in een dergelijk geval niet aan de Overeenkomst verzaken. Na het verstrijken van deze termijn van 15 dagen kan de Verkoper de staat waarin het betreffende product is teruggezonden niet langer aan de Koper tegenwerpen.
 • Indien de Koper zijn verzakingsrecht conform de hierboven vermelde bepalingen heeft uitgeoefend, zal de Verkoper de Koper het voor de betrokken producten factuurbedrag, indien dit reeds door de Koper was voldaan aan de Verkoper, terugbetalen aan de Koper. Deze terugbetaling zal gebeuren na het verstrijken van de onderzoekstermijn, genoemd in artikel 8, doch uiterlijk binnen 30 dagen nadat de Koper de Verkoper heeft meegedeeld aan de Overeenkomst te verzaken.
 • Deze voedingssupplementen op basis van planten zijn best te nemen op professionneel advies. De plantenextracten 5:1 of 10:1 zijn aangemaakt volgens de GMP normen en een analyse wordt uitgevoerd bij ieder lot. Alle ingrediënten zijn goedgekeurd door de europese wetgeving. Deze voedingssupplementen voorkomen of corrigeren een energetische stoornis. De info is uitsluitend hiervoor bedoeld. In ieder geval kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor een verkeerd of onaangepast gebruik.

 

Prijzen

 • De prijzen aangegeven op de bestelbon van de Verkoper zijn in euro uitgedrukt, inclusief BTW doch exclusief vervoerskosten.
 • De Verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen, zoals aangegeven op de bestelbon te wijzigen.

 

Betaling

 • Alle facturen zijn contant betaalbaar na ontvangst van levering voor België via overschrijving. Voor het buitenland wordt een betaling gevraagd voor levering na ontvangst per e-mail van de proforma factuur.
 • Alle niet tijdig betaalde facturen zullen van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 1 % opleveren vanaf de datum van factuur. Op het openstaande bedrag zal bovendien eveneens van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 12 % met een minimum van 37,18 euro.
 • In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Kortrijk bevoegd.

 

Nos conditions generales de vente sont disponible sur demande.
Our general sales conditions are available on request.
Unsere Algemeine Verkaufsbedingungen sind auf Anfrage erhätlich.